Area hay prices September 03 2023

Tallgrass prairie